Pokaż serce

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z ADMINISTRATOREM

Szanowni Państwo,

Zgodnie z odpowiednio art. 13 ust.1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej: RODO)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Matki i Dziecka (dalej „Instytut”) reprezentowany przez Dyrektora Instytutu. Z  Administratorem można kontaktować się:
  • w jego siedzibie tj. ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa,
  • poprzez Sekretariat Dyrektora adres poczty elektronicznej dyr@imid.med.pl, telefon numer 22 32 77 305,
  • poprzez Elektroniczną Platformę Usług Publicznych adres /IMiDWarszawa/SkrytkaESP.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Dane kontaktowe: na adres siedziby administratora, adres poczty elektronicznej iod@imid.med.pl.
 1. Państwa dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa i przetwarzane w formie elektronicznej.
 2. Państwa dane osobowe w postaci tzw. ciasteczek (cookies) czyli niewielkiego pliku alfanumerycznego (tekstowego), który jest zapisywany na komputerze użytkownika podczas odwiedzin naszej strony (lub aktualizowany – w przypadku odwiedzin ponownych/kolejnych). Bliższe informacje znajdą Państwo w opublikowanej na naszej stronie Polityce plików cookies.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu
 1. umożliwienia kontaktu osobistego, telefonicznego oraz z wykorzystaniem poczty tradycyjnej i elektronicznej z Administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne ze względu na uzasadniony interes polegający na zapewnieniu kontaktu z Administratorem
 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane właściwym organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz w ramach udzielania informacji publicznej w przypadku Państwa udziału w zamówieniach publicznych, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora, w zakresie swoich obowiązków służbowych, na podstawie upoważnienia, np. kancelarii prawnej, dostawcom oprogramowania, zewnętrznym audytorom, zleceniobiorcom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, a także bankom, kurierom, podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, ubezpieczycielom.
 2. W przypadkach prawem przewidzianych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych osobowych.
 3. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu jako Osobie, której dane dotyczą, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Instytucie Matki i Dziecka można uzyskać na naszej stronie internetowej https://www.imid.med.pl w zakładce O Instytucie—Ochrona danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych